Vesti

Komitet UN za prava deteta usvojio „Zaključna zapažanja“ o stanju dečijih prava u Srbiji

Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta usvojio je “Zaključna zapažanja” povodom objedinjenog Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta Vlade Republike Srbije na sednici održanoj 3. februara 2017. godine. Usvajanju ovog dokumenta prethodila je sesija Komiteta posvećena stanju dečijih prava u Srbiji održana 24. januara u Ženevi na kojoj je učestvovala i delegacija Vlade.

Komitet je u svojim zapažanjima pohvalio napredak koji je od poslednjeg izveštajnog perioda ostvaren, ali i primetio da određene preporuke iz 2008. godine nisu u potpunosti sprovedene. Komitet je s tim u vezi pozvao državne organe da nastave da rade na usklađivanju zakonodavstva sa principma i odredbama Konvencije, što bi podrazumevalo i donošenje sveobuhvatnog pravnog akta posvećenog pravima deteta i usvajanja zakonske definicije pojma “dete” usklađene sa članom 1. Konvencije.

Zamena i obezbeđivanje resursa za sprovođenje Nacionalnog plana akcije za decu

Glavna zapažanja i preporuke Komiteta u pogledu strateškog i institucionalnog okvira državne politike u oblasti prava deteta tiču se Nacionalnog plana akcije za decu i Saveta za prava deteta. Komitet je pozvao Vladu da usvoji novi okvirni dokument koji će zameniti Nacionalni plan akcije za decu koji je istekao 2015. godine, kao i da obezbedi odgovarajuće resurse za njegovo sprovođenje. Kada je reč o Savetu za prava deteta, Komitet je primetio da se radi o pretežno savetodavnom telu koje se sporadično sastaje. Komitet je zato predložio da se ojača ulogu Saveta kao bi on prerastao u koordinaciono telo koje ima odgovarajuće nadležnosti i resurse potrebne za usklađivanje međusektorske saradnje u vezi sa sprovođenjem Konvencija.

Dokument Komiteta sadrži i brojna zapažanja i preporuke koje se odnose na određena specifična pitanja. Komitet je preporučio da se ubrza donošenje Zakon o zaštitniku prava deteta i da se obezbedi da taj organ ima ovlašćenje da postupa po pojedinačnim pritužbama deca. Osim toga, Komitet je preporučio da se fizičko kažnjavanje dece izričito zabrani zakonom, kao i da se iz Porodičnog zakona izbace izuzeci koji dopuštaju stupanje u brak pre navršene 18. godine. 

Veća podrška za decu smeštenu u rezidencijalnim ustanovama i poboljšati uslove za dostojanstven život dece

Komitet je izrazio zabrinutost zbog toga što su deca sa smetnjama u razvoju i dalje zastupljena u većem procentu u rezidencijalnom smeštaju i  preporučio da se pod hitno smanji broj dece mađe od 3 godine koja se zbrinjavaju u rezidencijalnim ustanovama. Takođe, Komitet je pozvao da se poštuju odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje predviđaju da broj dece smeštene u ovim ustanovama ne može biti veći od 50, kao i da se unapredi sistem zaštite dece smeštene u ustanovama i alternativnim oblicima zbrinjavanja od nehumanog postupanja.

Određene preporuke Komiteta tiču se i socijalnih davanja. Komitet je preporučio da se obezbedi veća podrška deci koja žive ispod linije siromaštva, porodicama samohranih roditelja, porodicama sa četvoro i više dece i porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, odnosno da se osigura da novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak pokrivaju realne troškove dostojanstvenog života dece.

Dokument Komiteta možete pogledati OVDE.